Què fem

Per aconseguir les seves finalitats el CELL realitza les activitats següents:

- Gestió de totes les actuacions que siguin convenients per afavorir la cultura de la Llacuna en tots els seus aspectes.

- Publicació de l'ANCOSA, butlletins, llibres, monografies… i edició de recursos audiovisuals, fruit del treball dels socis, de l’entitat o dels seus col·laboradors.

- Organització de col·loquis, conferències, excursions, exposicions i altres activitats presencials o virtuals, sols o en col·laboració amb altres centres o entitats científiques.

- Convocatòria de concursos de fotografia.

- Organització i manteniment de l'arxiu històric de la Llacuna, posant tot el seu contingut al servei de qui vulgui consultar-ho

- Buidatge sistemàtic, en diferents arxius, dels documents que fan referència a la Llacuna

- Qualsevol altra activitat que, dins la legalitat vigent, estigui o pugui estar relacionada, directament o indirecta, amb els objectius i fins esmentats anteriorment.

Comentaris